De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat advies- en instemmingbevoegdheid heeft in zaken die voor kinderen, ouders en personeel van belang zijn. Wat de MR mag en kan staat omschreven in het reglement en het statuut. Deze liggen ter inzage op onze school. De MR vergadert ongeveer zes maal gedurende het schooljaar en bespreekt dan de lopende zaken. Ook Ingeborg Bisselink, de directeur is hierbij aanwezig; zij informeert de MR vanuit de schoolleiding. De schoolleiding heeft overigens geen stemrecht, maar een adviserende rol in de MR. De vergaderingen zijn in principe openbaar, net als de agenda en de notulen.

De agenda van de vergaderingen van de MR worden op de publicatieborden in de zij-ingangen opgehangen. De notulen liggen ter inzage op school. De vergaderdata van de MR staan vermeld in de kalender op de website. De MR vindt het belangrijk aanspreekbaar te zijn voor ouders en personeel. Dit kan via de voorzitter of op één van de vergaderingen.

MR leden
De MR van Schoter Duijn bestaat tijdens het schooljaar 2022-2023 uit 4 personen; twee gekozen ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (teamgeleding).

Oudergeleding: Teamgeleding:
Annemieke Gossler (voorzitter) Karla van Esch
Heleen Kleywegt - Doorn Christianne Verbraeken