Een goede en open communicatie tussen school en ouders vinden wij heel belangrijk. Ouders vertrouwen hun kind(eren) aan de school toe en verwachten een goed schoolklimaat, waarin hun kind zich optimaal kan ontwikkelen. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat kennis in beide richtingen wordt overgedragen. Voor ouders is het heel belangrijk om te vernemen hoe hun kind(eren) zich op school ontwikkelen, maar ook de school is gebaat bij een goed inzicht in de gedragingen en ontwikkelingen van een kind thuis.

De informatiestroom van leerkrachten naar ouders loopt via de geëigende kanalen zoals Social Schools, informatiebulletins, de jaarlijkse informatieavond, rapporten, kwartiergesprekken, enz. Daarnaast wordt er met name in de onderbouw gebruik gemaakt van de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tijdens de inloop, wanneer ouders hun kinderen naar school brengen. Ook heeft iedere ouder de mogelijkheid om een afspraak met een leerkracht te maken voor een gesprek. Soms worden ouders buiten de kwartiergesprekken om uitgenodigd door de leerkracht van hun kind, wanneer daar vanuit de leerlingbespreking of anderszins aanleiding toe is. Waar nodig vinden deze gesprekken plaats in aanwezigheid van de interne begeleider of een directielid.

Eens per twee jaar houden wij een ouderenquête. Aan de hand van de uitslag stellen wij het beleid bij indien hiertoe aanleiding is. Ouders zijn vertegenwoordigd in de ouderwerkgroep (OWG) en de medezeggenschapsraad (MR). Wij hechten grote waarde aan de betrokkenheid van ouders op school en wij stimuleren de positieve samenwerking school-thuis.