'Een school voor iedereen'

Schoter Duijn past zijn onderwijs aan, aan de onderwijsbehoeften van leerlingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van uiteenlopende materialen en instructieroutes. De leerlingen leren in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de planning en evaluatie van hun leerproces. Het vraagt in de eerste plaats om een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen. Het gaat om een klimaat dat alle kinderen uitdaagt te presteren naar beste kunnen. Hierbij moet aangesloten worden bij de basisbehoeften van leerlingen, te weten: geloof en plezier in eigen kunnen, het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan, het gevoel dat je zelfstandig iets kunt ondernemen.


Bij alles wat we doen houden we rekening met de ontwikkelingsfase en de mogelijkheden van het kind. Dit kan alleen gerealiseerd worden in een lerende school.
Een school waar leerlingen van èn met elkaar leren, maar waar ook leerkrachten en ondersteuners blijven leren met als doel het onderwijs dat gegeven wordt voortdurend te optimaliseren.

We werken intensief samen met het KDV en de peutergroep, samen zijn wij Schoter Duijn. 

Vertrouwen tussen ouders en school is voor ons een prioriteit, we doen het samen! Wij proberen dan ook zoveel mogelijk open te staan voor uw vragen en opmerkingen.
Onze school is een Protestants Christelijke Basis School. Onze volledige naam is dan ook PCBS Schoter Duijn. Wij staan open voor kinderen van ouders met een andere of zonder geloofsovertuiging.

Ieder kind is welkom, met respect voor elkaar en elkaars overtuiging.